محصولات دارویی

گرید بسته بندی کشور سازنده نام کالا ردیف
دارویی کیسه 25 کیلوگرمی چین اسید استئاریک دارویی 1
دارویی کیسه 25 کیلوگرمی چین اسید سیتریک مونوهیدرات و آنهیدوز 2
USP بشکه25 کیلوگرمی اندونزی اوژنول 3
دارویی کیسه 25 کیلوگرمی چین بنزوات سدیم 4
USP-BP بشکه 35 کیلوگرمی هند بنزیل الکل 5
دارویی بشکه25 کیلوگرمی هند پروپیل پارابن 6
دارویی بشکه 220 کیلوگرمی هند پلی سوربات(توئین) 20-60-80 7
USP-BP بشکه 30 کیلوگرمی هند پودر تالک 8
USP-NF بشکه25 کیلوگرمی هند تیتانیوم دی اکسید 9
دارویی کیسه 25 کیلوگرمی ایران – چین جوش شیرین (بیکربنات سدیم) 10
دارویی کیسه 25 کیلوگرمی چین دکستروز مونو هیدرات 11
دارویی بشکه 225 کیلوگرمی هند روغن کرچک 12
USP-BP بشکه 30 کیلوگرمی هند زینک اکساید 13
USP-BP بشکه25 کیلوگرمی چین سدیم ساخارین 14
USP-BP کیسه 25 کیلوگرمی چین سدیم کربوکسی متیل سلولز

(3000-2500) CMC

15
دارویی بشکه25 کیلوگرمی هند سدیم متیل پارابن 16
دارویی کیسه 25 کیلوگرمی چین سوربیتول پودر 17
دارویی بشکه 300 کیلوگرمی هند سوربیتول مایع 70% 18
دارویی کارتن 25 کیلوگرمی چین سوربات پتاسیم 19
USP-BP کارتن 25 کیلوگرمی چین کافور 20
دارویی کارتن 25 کیلوگرمی چین گزانتان گام 21
USP-BP بشکه 250 کیلوگرمی مالزی – اندونزی گلیسرین 22
USP 32 بشکه 25 کیلوگرمی چین لانولین انیدر 23
دارویی کیسه 25 کیلوگرمی ایران متابی سولفیت سدیم 24
دارویی بشکه 25 کیلوگرمی هند متیل پارابن 25
USP-BP بشکه 25 کیلوگرمی چین متیل سالیسیلات 26
دارویی کیسه 25 کیلوگرمی مالزی مونو دی گلیسیرید 27
دارویی کیسه 25 کیلوگرمی هند گوارگام 28
دارویی- آرایشی و بهداشتی- غذایی بشکه 25 کیلویی هند-چین کافور 29
دارویی- آرایشی و بهداشتی- غذایی بشکه 25-30 کیلویی هند-چین منتول 30
دارویی و آرایشی و بهداشتی کیسه 25 کیلویی هند آویسل 101- 102 31
دارویی و آرایشی و بهداشتی کیسه 25 کیلویی هند کراس کارملوز 32
دارویی- آرایشی و بهداشتی- غذایی کارتن 25 کیلویی چین اسید آسکوربیک 33