محصولات غذایی

گرید بسته بندی کشور سازنده نام کالا ردیف
غذایی کارتن 25 کیلوگرمی چین اسید آسکوربیک 1
غذایی کیسه 25 کیلوگرمی چین اسید سیتریک مونوهیدرات و آنهیدوز 2
غذایی بشکه 25 کیلوگرمی چین اسید لاکتیک 3
غذایی کارتن 5 کیلویی هند بتا کاروتن 4
غذایی کیسه 25 کیلوگرمی چین بی کربنات آمونیوم 5
غذایی کیسه 25 کیلوگرمی چین بی کربنات سدیم 6
غذایی بشکه 25 کیلوگرمی هند تیتانیوم دی اکساید 7
غذایی کیسه 25 کیلوگرمی چین دکستروز مونو هیدرات 8
غذایی کیسه 25 کیلوگرمی چین سدیم کربوکسی متیل سلولز

(3000-2500) CMC

9
غذایی کیسه 25 کیلوگرمی چین سدیم پیرو فسفات 10
غذایی کیسه 25 کیلوگرمی چین سوربیتول پودری 11
غذایی بشکه 300 کیلوگرمی هند سوربیتول مایع 70% 12
غذایی کیسه 25 کیلوگرمی فرانسه صمغ عربی 13
غذایی کارتن 25 کیلوگرمی چین گزانتان گام 14
غذایی بشکه 250کیلوگرمی مالزی – اندونزی گلیسیرین 15
غذایی کیسه 25 کیلوگرمی هند گوارگام 16
غذایی کیسه 25 کیلوگرمی مالزی مونو دی گلیسرید

(GMS90-DMG)

17
غذایی کیسه 25 کیلوگرمی چین مالتو دکسترین 18
غذایی کارتن 20 کیلو گرمی چین وانیل 19