آرایشی و بهداشتی – مواد اولیه

ردیف نام کالا کشور سازنده بسته بندی گرید
1 SLS Needle مالزی کیسه 25 کیلوگرمی EP7-USP33
2 استئاریل الکل مالزی کیسه 25 کیلوگرمی آرایشی و بهداشتی
3 اسید استئاریک مالزی کیسه 25 کیلوگرمی آرایشی و بهداشتی
4 اسید سیتریک مونوهیدرات و آنهیدوز چین کیسه 25 کیلوگرمی غذایی
5 اوژنول اندونزی بشکه 25 کیلوگرمی USP
6 ایزوتیازولین (کیتون CG) چین بشکه 25 کیلوگرمی آرایشی و بهداشتی
7 آب اکسیژنه ترکیه بشکه 65 کیلوگرمی آرایشی و بهداشتی
8 بنزوات سدیم چین کیسه 25 کیلوگرمی غذایی – دارویی
9 بنزیل الکل هند بشکه 35 کیلوگرمی USP-BP
9 بیزوکس زرد چین بشکه 25 کیلوگرمی آرایشی و بهداشتی
10 بیزوکس سفید چین کارتن 25 کیلوگرمی دارویی و آرایشی و بهداشتی
11 پروپیل پارابن هند بشکه 25 کیلوگرمی دارویی
12 پلی سوربات(توئین) 20-60-80 هند بشکه 220 کیلوگرمی آرایشی و بهداشتی
13 پودر تالک هند بشکه 30 کیلوگرمی USP-BP
14  تگزاپن صدفی ایران بشکه 200 کیلوگرمی  آرایشی و بهداشتی
ردیف نام کالا کشور سازنده بسته بندی گرید
15 گلیسیرین مونو استئارات مالری کیسه 25 کیلویی آرایشی و بهداشتی
16 تیتانیوم دی اکسید هند بشکه 25 کیلوگرمی USP-NF
17 آویسل 101- 102 هند کیسه 25 کیلویی دارویی و آرایشی و بهداشتی
18 منتول چین قوطی 2.5 کیلویی دارویی و آرایشی و بهداشتی و غذایی
19 روغن بادام شیرین فرانسه بشکه 190 و 25 کیلوگرمی آرایشی و بهداشتی
20 روغن کرچک هند بشکه 225 کیلوگرمی FSG
21 روغن نارگیل اندونزی و مالزی بشکه 190 کیلوگرمی آرایشی و بهداشتی
22 زینک اکساید هند بشکه 30 کیلوگرمی USP-BP
23 ستئارات 20 هند کیسه 25 کیلوگرمی Cosmetic
24 ستو استئاریل الکل ( 50-50 ، 30-70) مالزی کیسه 25 کیلوگرمی بهداشتی
25 ستیل الکل مالزی کیسه 25 کیلوگرمی آرایشی و بهداشتی
26 سدیم ساخارین چین بشکه 25 کیلوگرمی USP-BP
27 سدیم کربوکسی متیل سلولز(2500-3000CMC) چین کیسه 25 کیلوگرمی BP-USP
28 سود ایران کیسه 25 کیلوگرمی صنعتی و بهداشتی
29 سوربیتول پودر چین کیسه 25 کیلوگرمی آرایشی و بهداشتی و دارویی
30 سوربیتول مایع 70% هند بشکه 300 کیلوگرمی خوراکی و بهداشتی و دارویی
31 سوربات پتاسیم چین کارتن 25 کیلوگرمی آرایشی و بهداشتی و غذایی
32 سولفات آلومینیوم ایران کیسه 25 کیلوگرمی غذایی
33 کافور چین کارتن 25 کیلوگرمی USP-BP
34 کربنات کلسیم سبک و سنگین ایران کیسه 25 کیلوگرمی صنعتی
35 کافور هند-چین بشکه 25 کیلویی دارویی- آرایشی و بهداشتی- غذایی
36 گوارگام هند کیسه 25 کیلوگرمی دارویی- آرایشی و بهداشتی- غذایی

 

ردیف نام کالا کشور سازنده بسته بندی گرید
37 کرچک هیدروژنه پودری هند کیسه 25 کیلوگرمی آرایشی و بهداشتی
38 گزانتان گام چین کارتن 25 کیلوگرمی دارویی- آرایشی و بهداشتی- غذایی
39 گلیسیرین مالزی- اندونزی بشکه 250 کیلوگرمی USP-BP
40 لانولین انهیدروز چین بشکه 25 کیلوگرمی USP32
41 متیل پارابن هند بشکه 25 کیلوگرمی دارویی
42 متیل سالیسیلات چین بشکه 25 کیلوگرمی USP-BP
43 کراس کارملوز هند  کیسه 25 کیلویی  دارویی و آرایشی و بهداشتی
44 اسید آسکوربیک چبن کارتن 25 کیلویی دارویی- آرایشی و بهداشتی- غذایی
45
46
47
48
49
50